چگونه بهترین مدیر عامل قرن بیستم بدترین مدیرعامل قرن بیست و‌یکم را انتخاب کرد؟ How Did the Best CEO of the 20th Century Picked the Worst CEO of the 21st Century

ادامه خواندن “چگونه بهترین مدیر عامل قرن بیستم بدترین مدیرعامل قرن بیست و‌یکم را انتخاب کرد؟ How Did the Best CEO of the 20th Century Picked the Worst CEO of the 21st Century”