اگر مسافرین مکس را قبول نکنند چی؟ What if Passengers Do not Accept Max

کارخانه بویینگ ظاهرا با سرعت هر چه تمامتر دارد روی حل مسئله مکس کار می کند و بنظر این نویسنده دارد آنرا کش می دهد که وانمود کند راه حل ساده ای نداشته و گرنه بویینگ بعد از سقوط اول آنرا کار گذاشته بود.

باز بنظر من راه حل ساده یک هفته ای با افزودن یک کلید قرمز روی فرمان بود که سیستم «امکس» را قطع کند مانند قطع کننده اتوپایلوت.

راه حل نرم افزاری از این هم ساده تر بود که باز مثلا اگر خلبان در پنج ثانیه دو بار فرمان را بکشد «امکس» از کار بیفتد پس چرا بویینگ آنقدر دارد کار را کش می دهد.

بنظر من بویینگ دارد از مشاورین کنترل خسارت استفاده می کند مانند همانهایی که عربستان بعد از کشتن جمال قاشقچی استفاده کرد.

یکی از این راه حلها همیشه اینستکه آنقدر کشش بده تا مردم یادشان برود. بویینگ هم دارد کشش میدهد تا شاید مردم حواسشان به چیز دیگری معطوف بشود و مرتب دارد آمار می گیرد که نظر مسافرین چیست و تا امروز مردم هنوز چیزی یادشان نرفته است.

مجسم کنید که مردم هیچگاه رضایت ندهند که با این هواپیما پرواز کنند. در آنصورت ورشکستگی بویینگ حتمی خواهد بود.

البته هنوز حرف اخراج مدیر عامل خاطی و‌احمق را نزده اند ولی بنظر من این اخراج حتمی خواهد بود و یک راه مطمئن کردن مسافران همین تعویض این مدیر عامل است. البته این آقا بنظر من باید در انتظار زندان و ‌ورشکستگی شخصی هم باشد. شاید استخدام مدیر عامل شرکت اتیوپی بعنوان مدیر عامل بویینگ راه حل خوبی باشد چون او‌ خود خسارت دیده است و‌ اگر او ‌بگوید ‌هوا‌پیما ایمن است مردم بیشتر از هر کس دیگری باور می کنند بخصوص که وی شحاعت نشان داد و شخصا در محل سقوط ‌که خاطره ای بد و‌ همیشگی در ذهن باقی می گذارد حضور یافت. هر مدیرعاملی اینکار را نمی کند. راستی یادم رفت بگویم من چند روز بعد از سقوط مکس اتیوپی قرار بود با آن در همان مسیر و ساعت پرواز کنم. گویا عمرم به دنیا بود.

من به مدیر عامل بویینگ یک صفر گنده بابت مدیریت بد و مدیریت بحران بد می دهم.

حتی بعد از سقوط دوم ادعا می کرد که تعمیر این ایراد در تخصص بویینگ است. سوال اینسنکه ژست آوردن بعد از چنین خرابی حال خانواده شهدا را فقط بدتر می کند. بجای تغظیم ژاپنی، استعفا یا حتی حودکشی.

تا این لحظه آمار نشان میدهد که اکثر مسافرین اصلا مایل به پرواز با مکس نیستند. این جواب بازار به کسانی است که سود فوری را به سود دراز مدت ترجیح می دهند. من سقوط اول را هم ‌نمی پذیرم دومی که هیچ.

در تستهای این هواپیما مطمئنا تست «اف ام ئی ای»بطور کامل انجام نشده بوده.

اکنون صدها مکس در فرودگاههای مختلف و در پارکینگهای بویینگ دارند خاک میخورند و‌ خریداران طلب خسارت دارند.

در پایین انگلیسی بعضی اصطلاحات بالا را می آورم.

MCAS= Maneuvering Characteristics Augmentation System سیستمی که هواپیما را باید از حالت سر به هوا به حالت خنثی در می آورد نه سر به زیر

Damage Control= کنترل خسارت

FMEA= Failure Mode & Effect Analysis در این نوع تست شما بصورت تئوری تمام حالتهای خرابی و‌اثر آن به عملکرد را بررسی می کنید.

مثلا اگر نشاندهنده زاویه هواپیما به افق خراب شد چی؟‌ اگر موتور خاموش شد چی اگر لاستیک جلو‌ ترکید چی

Spin Doctor= متخصص کنترل خسارت در روابط عمومی