معمای هواپیما اوکرایینی Mysteries of the Ukrainian Flight

همانطور که می دانید من از اولین نفراتی بودم‌ که داستان خرابی موتور بوئینگ هفتصد و‌ سی و هفت هواپیمایی اوکرین را قبول نکردم که علتش حجم آتشی بود که هواپیما را فراگرفته بود که نمیتوانست یک آتش سوزی ساده موتور باشد. بعد از آن من توضیح مقامات ایرانی را در مورد خطای اوپراتور پذیرفتم چرا که خطای اوپراتورهای ناو‌ وینسنز را هم‌ پذیرفته بودم.

همه چیز درست بود تا اینکه مکالمات هواپیمای آسمان که از شیراز به تهران آمده بود و‌ شاهد زدن موشک به یک هواپیما بود پخش شد.

پخش شدن صدای این خلبان که در حال فرود در مهرآباد بود مرا بفکر وا داشت.

ایران پایگاه امریکاییها در بغداد را زده و‌ البته از ترس قبلا از طریق عراق به آنها اخطار داده که از پادگان خارج بشوند که آسیب نبینند. پس منتظر ضد حمله امریکا است. این حمله به احتمال بیش از نود در صد از کجا صورت خواهد گرفت؟ از خلیج فارس در جنوب ایران. چنین حمله ای چه مشخصاتی خواهد داشت؟ هواپیما یا موشکی که از سمت جنوب به شمال می آید و‌ در حال فرود خواهد بود! پس چرا هواپیمای پرواز شیراز به تهران مورد حمله قرار نگرفت؟ این هواپیما که خیلی به حمله کننده احتمالی شباهت بیشتری داشت تا هواپیمای اوکرایینی که بطرف غرب میرفت و داشت از تهران دور می شد و ارتفاع می گرفت!

خلاصه دیگر داستان خطای اوپراتور را نمیتوانم به این راحتی قبول کنم. چرا اگر همه دستور شلیک داشتند چرا هواپیمای ایرانی را نزدند؟ آیا اپراتور مسیر جنوب به شمال باهوش تر بود؟ آیا دستورات او با دستورات مسیر غرب تهران فرق داشته؟ چرا هواپیمای در حال فرود را نزدند و هواپیمای در حال اوجگیری را زدند؟

و در پایان چرا ایران از تسلیم جعبه سیاه خودداری می کند؟ آیا رازی در آن وجود دارد که نباید بر ملا بشود؟

آن که  حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ مگر حساب پاک‌ نباشد.