ضریب پسا چیست؟ What Is Drag coefficient

ماشین A دارای ضریب پسای Drag Coefficient 0.28 و ماشین B دارای ضریب پسای 0.30 است آیا ماشین A راحت تردیوار هوا را شکسته و مقاومت کمتری ایجاد می کند؟

جواب : ممکنست ، ولی نه حتماً .

در واقع عدد 0.28 دارد می گوید که این ماشین می تواند در شرایط مساوی هوا را بهتر بشکند و از
آن عبور کند بشرط اینکه سطح جلوی ماشین ها برابر باشد.

بگذارید مثالی بزنیم.
ضریب پسای بنز G 0.54 است (بسیار بد) و ضریب پسای رنجرور 0.36 است (منطقی برای 4×4)
مساحت جلوی بنز G 2.94 متر مربع است و مساحت جلوی رنجرور 2.82 متر مربع است با ضرب ضریب پسا با این
مساحتها اعداد جدیدی بدست می آید.
متر مربع 1.59 = 2.94 *  0.54
متر مربع 1.02 = 2.82 * 0.36
تفسیر: راندن بنز G بجلو مانند این است که یک صفحه فلزی به مساحت 1.59 متر را بطور عمود بر زمین بخواهید جلو ببرید و راندن رنجرور بجلو مانند راندن یک دیوار صاف فلزی 1.02مترمربعی بجلو است. کدام بهتر است؟ رنجرور. چقدر بهتراست؟ حدود دو سوم بنز است.

این یکی از دلایل مصرف زیادتر بنز G است البته وزن هم عامل دیگری است. این دیوار بزرگتر سرعت را هم کم می کند.

مساحت جلوی ماشین یعنی چه؟

فرض کنید که ماشین از یک دیوارکاغذی یا گچی عبور کند. آنچه که سوراخ می شود مساحت جلوی ماشین است پس این شامل شیشه جلو و آئینه ها هم می شود و ضریب مثلاً 0.54 یعنی اینکه هرچقدر این مساحت است بیش ازنصف آن مانند دیوار صاف می خواهد دیوار را بشکند.

فعلاً تسلامدل S دارای بهترین ضریب پسای اتومبیل های تولیدی جهان است با عدد 0.23 که در ضمن ماشین بسیار زیبایی هم هست چون اغلب سعی بر کم کردن این عدد ماشین را مانند تویوتای پریوس بسیار بی ریخت می نماید.