رشد تعداد کشورها Growth of Number of Countries

امروز ما در سازمان ملل یکصد و نود و پنج عضو داریم همه بجز واتیکان و فلسطین می توانند در رای گیریها شرکت کنند.

آیا سازمان ملل همیشه این تعداد عضو داشته؟ البته که نه این جنگهای جدایی طلبانه مگر فرصت می دهند.

دنیا در زمان شروع جنگ جهانی اول یعنی هزار و‌ نهصد و‌ چهارده فقط هفتاد و‌ هفت کشور داشته که پدربزرگم با دیدن هفت یا هشت کشور در آن زمان یعنی ده در صد دنیا را دیده بوده.

دنیای برادران امیدوار در سال هزار و‌ نهصد و‌ شصت و‌ چهار صد یعنی پایان سفر آنها صد و‌ شصت و‌ پنج کشوری بوده که آنها حدود صد تای آن یعنی شصت در صد دنیا را دیده بودند.

دنیایی که من در آن به جهانگردی پایان دادم بخصوص با تبدیل شوروی به روسیه و کشور شدن استانها مانند ازبکستان، گرجستان، و ترکمنستان به صد و نود و پنج کشور رسیده که من صد و نود و یکی از آنها یعنی نود و‌ هشت در صد را دیده ام.

کسی چه میداند تا بیست سال دیگر ممکنست تعداد کشورها به بیش از دویست برسد و خرج مرا زیاد بکند.

خوشا بحال ناصر خسرو و سعدی که دنیا در زمان آنها شاید ده کشور بوده.