کارتن خواب Homeless

بی خانمان بودن برای مردم کشورهای مختلف دنیا دلالیل مختلفی دارد و علت بی خانمانی در امریکا می تواند با ایران فرق بکند.
در حالیکه در ایران بیکاری و فقر دلیل عمده است در امریکا و‌ بخصوص سانفرانسیسکو اینها را می شود به چند دسته تقسیم کرد.
گروهی که در جنگهای ویتنام، افغانستان، و عراق جنگیده اند و دچار آسیبهای روانی شده اند. بخصوص که این جنگها توسط دولت امریکا بوجود آمدند و پیروزی هم در کار نبود و کسی ممنون ‌و‌ متشکر این سربازها هم نشده و‌ پس از بازگشت رژه ای هم برای اینها انجام نشده همه اینها از دولت پول مختصری در حد پانصد دلار در ماه می گیرند که برای در خیابان زندگی کردن و‌ پول کرایه خانه ندادن کافیست. اینها راه میروند و‌با خود حرف می زنند و حتی در اقتصادی که در هر مغازه ای آگهی استخدام هست اینها دنبال کار نیستند.

اصولا در مدل زندگی امریکایی عمو‌ و‌ عمه و‌ خاله و‌ دایی با شما کاری ندارند و‌ اگر بی جا و‌ مکان باشید تعارف هم نمی کنند مگر برای چند روز. دوستی که بتوانید باهاش درد دل بکنید نیز مثل ایران نیست. بسیاری از این از جنگ برگشته ها احتیاج به شانه ای برای گریه کردن دارند که نیست. نتیجه فشارهای روانی و بی خانمانی. کجا؟ جایی خوش آب و‌ هوا مثل سانفرانسیسکو که برف ندارد یا جایی مثل نیویورک و‌ شیکاگو‌ که متروهای خوب و گرم برای گذران زمان یا خواب دارند. ایالتهای دیگر حتی برای کم کردن مشکل خود بی خانمانان را بطرف ایالت با شعور و ثروتمند کالیفرنیا هل می دهند و به آنها بلیط یک طرفه به کالیفرنیا را می دهند. مشکل کارتن خوابی فعلی امریکا بیکاری نیست. آگهی استخدام همه جا هست. کارتن خوابان اینجا بسیاری مشکل روانی دارند.