دخالت خارجی Foreigner’s Interference

دولت کشور خودتان را دوست ندارید. کشورهای دیگر مایل به کمک به شما هستند که رژیم را عوض بکنید. آیا از این کمک استفاده خواهید کرد؟

نظر ها متفاوت است ولی من از این کمک استفاده نخواهم کرد. چرا؟

هیچکس دلش برای شما نسوخته و اگر ظاهرا کمکی بکنند حتما چیزی باید در مقابل آن داد.

اگر کسی قول می داد که فقط کمک به تغییر کند و ‌بعد کنار بکشد خیلی خوب بود ولی کمک کننده بعد از تغییر رژیم مایلست که گروه خود را سرکار بیاورد. هیچکس از روی انسانیت به کمک شما نخواهد آمد.

فکر کنید که مثلا ترامپ بخواهد رژیم ایران را عوض کند. اول ببینید که او‌ چه جور آدمی است و ‌در مملکت خود چه کرده؟

آیا می خواهید که کسی که در مملکت خود محبوب نیست برای مملکت شما تصمیم بگیرد؟ من که نمی خواهم.

من به این آدم اصلا برای هیچ چیز اطمینان نمی کنم بخصوص که دوستانی مانند نتنیاهو و شیخ سلمان دارد. من حاضرم گاو در مملکتم حکومت کند و‌ نتنیاهو و شیخ سلمان نکنند.

این رژیمهایی که توسط نیروهای خارجی عوض شدند هیچکدام عاقبت به خیر نشدند. از خود عراق تا لیبی تا مصر.

آدم فکر می کرد هر کسی از معمر قذافی باید بهتر باشد ولی اینطور نبود یا هر کسی از حسنی مبارک باید بهتر باشد ولی نشد.

من تغییر رژیمی را سراغ ندارم که بد رفته و بدتر نیامده باشد مگر این تغییر از داخل خود مملکت و به همت مردم خود آن کشور انجام شده باشد. تکیه به مردم خارجی برای امری کاملا داخلی یک اشتباه بزرگ است و معادل وطن فروشی است.

می گویند که مردم هر مملکتی سزایشان همان رژیمی هست که دارند چون اگر حقشان بیشتر بود حتما داشتند.

گرفتن کمک از یک خارجی برای جلو انداختن یک تغییر مانند اینستکه بخواهید از کلاس دهم با هل دادن یک نفر دیگر به کلاس دوازدهم بپرید بدون اینکه آماده باشید. تبعات این عمل شما را در نهایت بعقب خواهد برد. شما هنوز آمادگی کلاس دوازده و سواد لازم برای آنرا ندارید. آیا حاضرید با سواد کلاس ده یک دیپلم مجانی بگیرید؟ من حاضر نیستم.

مملکت ما متاسفانه قابلیت تقسیم شدن را توسط قبایل مختلف دارد و این کمک خارجی می تواند به این مسئله کمک بکند ولی یک‌عمل خود جوش کمتر احتمال این مشکل را دارد.

لطفأ خارجی پرستی را از سیستم خارج کنید.