پیشگویی سن Age Prediction

امروز باید از واشنگتن به سانفرانسیسکو پرواز کنم. سه ساعت زودتر به فرودگاه می روم. بعد از اینهمه مسافرت و ‌وقت گذراندن در فرودگاهها ، فرودگاه را دوست دارم. اگر قرار است صبر کنم ترجیح می دهم که در فرودگاه صبر کنم تا خانه یا هتل چون فرودگاه یک قدم به هدف نزدیکتر است.

ولی امروز گویی معجزه ای اتفاق افتاده.

امروز علم پیشگویی پیدا کرده ام و می توانم سن خلبانها را حدس بزنم.

یعنی نه با دقت زیاد ولی با اطمینان زیاد می توانم بفهمم که آنها از من بزرگترند یا کوچکتر. احساس عجیبی است.

کاپیتان امریکن ارلاینز با موهای سفید و قیافه ای که جای پدر من است رد می شود ولی من با اطمینان صد در صد میدانم که او از من جوانتر است.

لحظاتی دیگر کاپیتان ساوت وست رد می شود. می خواهم جلو رفته و با او‌ شرط ببندم که من نه تنها از او بزرگترم بلکه از او زودتر خلبانی را شروع کرده ام. احساس عجیبی است وقتی تبدیل به یک پیشگو ‌می شوید.

داشتم فکر می کردم که من چه جوری به این علم غیب دست یافتم.

مطالعه زیاد در امر هواپیمایی قطعا در این مسئله تاثیر زیادی داشت.

هر چه باشد در این مقالات خوانده بودم که خلبان ارلاینها درست در سن شصت و‌ پنج سالگی بازنشسته می شوند.

پس این خلبانهایی که من با لباس فرم می دیدم قطعا زیر شصت و شش بودند و من ده روز پیش شصت و شش شده بودم.

پس همه اینها از من جوانتر هستند.

مطالعه علم پیش گویی شما را تقویت می کند.