کشورها Countries

هر چندگاه من یک مقاله ای در مورد کشورهای جهان و‌ تعدادشان می نویسم که جوابی باشد برای آنها که در این مورد میپرسند.

حالا که در این پنجشنبه پنجم سپتامبر سال دو هزار و‌ نوزده سفر جهانی من به انتها رسید این آخرین آپدیت را می نویسم.

سازمان ملل صد و ‌نود و سه عضو با حق رای دارد. پس این حداقل عدد برای ادعای دیدن جهانست. من از این تعداد تا بحال صد و‌ هشتاد و ‌نه تا را دیده ام . حالا اگر به این تعداد دو‌ کشور فلسطین و ‌واتیکان را اضافه کنید که اعضای ناظر ولی بدون رای هستند به عدد صد و ‌نود و ‌پنج میرسید که من هر دو را دیده ام پس صد و نود و‌ یک کشور را دیده ام.

حالا اگر به آن دو‌ کشور تایوان و‌ جزایر کوک آیلند را اضافه کنید که کشور هستند ولی عضو سازمان ملل نیستند تعداد کشورها به صد و ‌نود و هفت میرسد که من یکسالی در تایوان زندگی کرده ام ولی کوک آیلند را ندیده ام پس از دنیای صد و ‌نود و هفت کشوری من صد و نود و دو‌ تا را دیده ام.

بعضی ها قاره جنوبگان را هم به این شمارش اضافه می کنند و به عدد صد و ‌نود و هشت می رسند. من جنوبگان را دیده ام پس عدد من میشود صد و نود و سه‌.

از اینجا ببعد کشورهایی هستند که تعدادی کشورهای دیگر آنها را قبول دارند ولی تعدادی آنها را قبول ندارند.

حدود هیجده کشور هم در این گروه هست مثل قبرس ترکیه،جزیره سنت مارتین، جزایر ساموآی امریکا و غیرو که جزو سازمان ملل نیستند.

چینی ها دنیا را بالای دویست و ‌سی می شمارند. بالاترین شمارشی که من دیده ام سیصد و بیست و‌ هفت کشور و منطقه است که متعلق به کلوپ صد کشوری هاست که من عضو آن هستم که من از آنها دویست و‌ ییست‌ و هشت کشور و ‌منطقه را دیده ام.

آمار بازدیدهای من بشرح زیر است:

Continents: 7/7
Traveler’s Century Club: 228/327
United Nations: 189/193, or 191/195 or 192/197 or 193/198
US States :50/50
Iran’s Provinces: 31/31

تنها کشورهای عضو سازمان ملل که بعلت جنگ و غیرو‌ ندیده ام بشرح زیر هستند که دارم روی آنها هم کار میکنم.
لیبی
یمن
کره شمالی
اریتره