درس اقتصاد بزبان ساده Economics 101

ما مرتب در اینستا این بحث‌ را داریم که ماشین خریدن در ایران آسانتر است یا امریکا یا افریقا بعد من می گویم که اجاره را هم در نظر بگیرید و‌ شما می گویید بجایش حقوقهای آنطرف دلاری است بعد من می گویم بجایش قیمت بنزین لیتری یک دلار است ،و و و
حالا بیاییم و بجای این حرفها از اقتصاد دانها کمک بگیریم و کسانیکه صد سالیست دارند راجع به این مسائل فکر می کنند و راه مقایسه ای که همه کشورها قابل مقایسه باشند علی الرغم قیمت ماشین و اجاره خانه و حقوق و قیمت بنزین. حالا این شما و این مقایسه بزبان ساده.
تولید ناخالص داخلی: کدام کشور اقتصادش بزرگتر است؟ کشوری که بیشتر ساخته باشد بیشتر فروخته باشد بیشتر سرویس داده باشد بیشتر پول رد و‌ بدل شده باشد. با این محاسبه امریکا اول است و بقیه بشرح زیر هستند:
تولید ناخالص داخلی:GROSS DOMESTIC PRODUCT
۱- USA.
۲- CHINA
۳- JAPAN
۴- GERMANY
۵- UK
۶- INDIA
۷- FRANCE
۸- BRAZIL
۲۷- IRAN
پس قدرت خرید امریکا باید از همه بیشتر باشد ولی نیست چون اجناس همه درامریکا گران هستند و‌ برعکس در چین ارزان. پس اگر با توجه به قدرت خرید اینرا تنظیم کنیم چه می شود
GROSS DOMESTIC PRODUCT @ PURCHASING POWER PARITY
۱- CHINA
۲- USA
۳- INDIA
۴- JAPAN
۵- GERMANY
۶- RUSSIA
۷- INDONESIA
۸- BRAZIL
۹- UK
۱۰-FRANCE
۱۸- IRAN
اینجا مقام ایران با توجه به قدرت خرید کشور بالا آمد ولی اینهم که نشد. جمعیت چین این همه هست که باید همه از یک کاسه بخورند ولی کویت جمعیتی ندارد. پس بیاییم و اعداد را بر جمعیت تقسیم بکنیم و ببینیم چه می شود و ببینیم تو جیب کی پول بیشتری برای خرج کردن با شرایط مساوی هست:

PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT @PURCHASING POWER PARITY
۱- QATAR
۲- LUXEMBOURG
۳- SINGAPORE
۴- BRUNEI
۵- IRELAND
۶- UAE
۷- KUWAIT
۸- SAN MARINO
۹- NORWAY
۱۰-USA
۶۱- IRAN
پس خبر بد اینستکه‌ قبل از تحریم و بشرط تقسیم عادلانه ثروت که وجود خارجی ندارد ما در دنیا شصت و ‌یکم بودیم. خبر خوش این که‌ جزو ‌یک سوم اول بودیم و‌ بیش از صد و بیست تا وضعشان از ما خرابتر است. در پایان باید از یار دبستانی دکتر شیدان درخشانی دکتر اقتصاد از دانشگاه هاروارد و مقام بازنشسته بانک جهانی که این مقاله را خوانده و در آن اصلاحاتی انجام دادند تشکر بنمایم.