پنج‌ درجه ماشینهای خودران Five Levels of Autonomous Cars

درجه صفر : همه کار ماشین بعهده شماست و دنده اتوماتیک حداکثر اتوماسیون در این حالت است. ماشین معمولی پراید و سمند در این گروه هستند.

درجه اول: یک کار توسط ماشین انجام می شود مثل ترمز در موقع خطر.

درجه دوم: دو کار توسط ماشین انجام می شود مثلا ترمز در موقع خطر یا لرزش فرمان در هنگام تعویض لین بدون راهنما.

درجه سوم: ماشین می تواند خود را براند ولی گهگاهی احتیاج به مداخله دارد .این چیزی است که تسلا ها اکنون می توانند انجام بدهند.

درجه چهارم: ماشین میتواند تحت محیطهای خاص بدون راننده باشد. مثلا در یک مسیر مشخص بین دو نقطه.

درجه پنجم: ماشین در هر محیطی می تواند بدون راننده خود را براند.
الان بیشتر شرکتهایی که در این زمینه کار می کنند حداکثر در حالت سوم هستند زیرا حالت چهارم ‌و ‌پنچم به تست و‌ تصویب دولتها احتیاج دارند.

بنظر اینجانب حداکثر تا سال بیست و‌ پنج میلادی حالت پنجم در شرکتهای پیشرو‌ اتفاق می افتد و‌ تا سال سی همه گیر می شود حتی پراید هم مجبور می شود داشته باشد اگر تا آنموقع پرایدی وجود داشته باشد. البته زیر ساخت تمام این اتوماسیونها جاده های استاندارد و خط کشی استاندارد است و شاید اجرای آن در کشورهای جهان سوم تا سال چهل میلادی هم طول بکشد.

میتوانید به این سیستمها بعنوان یک دستگاه کتاب خوان نگاه کنید که قادر به خواندن خطوط چاپی است ولی دست نوشته را نمیتواند بخواند.