پول این سفرها از کجا میاید؟ Where Do I Get the Money for the Trips

به دوستانی که مانده اند پول این سفرها از کجا میاید اول توصیه میکنم که کتاب کودک شصت ساله را بخوانند. دوم اینکه فرض نکنند که اگر به خارج مهاجرت کنید این سفرها هم جزوش هست.

هزاران ایرانی در امریکا به ایالت بغلی هم نمیتوانند بروند پس سعی نکنید که برای مسائل پیچیده جواب آسان پیدا کنید.

حالا فقط برای اینکه با پیچیدگی این مسائل بیشتر آشنا بشوید این یکی را برایتان توجیه میکنم خودتان قضاوت کنید.

پول سفر امریکا از فروش بنز صد و نود در ایران میاید. صد و نود چه جوری خریداری شد؟ با پول در آمده از حقوق در ایران و خیلی کمتر از قیمت فروش. چرا حقوق ایران بالا بود؟ چون وقتی مرا آوردند حقوق امریکایم بالا بود. چرا حقوق امریکا بالا بود؟ چون شغل بسیار بالایی داشتم. چه چیزی به حقوق بالا کمک کرد؟ سوادی که در مرکز مطالعات ایران (وابسته به هاروارد) آموخته بودم.

پس همه فارغ اتحصیلان آن دانشگاه موفقند؟ خیر بسیاری زندگی بسیار عادی در امریکا دارند و مسافرت نمیروند و بسیاری در ایران بسیار موفقند و مثل من بلیط اکونومی هم نمیخرند و کمتر از فرست کلاس سوار نمیشوند.

نتیجه اخلاقی: هیچ چیز به هیچ چیز ربطی ندارد بیخود سعی نکنید علت موفقیت یا شکست دیگران را در یک جمله خلاصه کنید