کشورها Countries

هر چندگاه من یک مقاله ای در مورد کشورهای جهان و‌ تعدادشان می نویسم که جوابی باشد برای آنها که در این مورد میپرسند.

سازمان ملل صد و ‌نود و سه عضو با حق رای دارد. پس این حداقل عدد برای ادعای دیدن جهانست.

من از این تعداد تا بحال صد و‌ شصت و‌ پنج تا را دیده ام. حالا اگر به این تعداد دو‌ کشور فلسطین و‌ واتیکان را اضافه کنید که اعضای ناظر ولی بدون رای هستند به عدد صد و‌ نود و‌پنج میرسید که من هر دو را دیده ام پس صد و شصت و‌ هفت کشور را دیده ام. حالا اگر به آن دو‌ کشور تایوان و‌ جزایر کوک آیلند را اضافه کنید که کشور هستند ولی عضو سازمان ملل نیستند تعداد کشورها به صد و ‌نود و هفت میرسد که من یکسالی در تایوان زندگی کرده ام ولی کوک آیلند را ندیده ام پس از دنیای صد و ‌نود و هفت کشوری من صد و‌ شصت و ‌هشت تا را دیده ام.

بعضی ها قاره جنوبگان را هم به این شمارش اضافه می کنند و به عدد صد و‌ نود و هشت می رسند. من جنوبگان را دیده ام پس عدد من میشود صد و‌ شصت و نه.

از اینجا ببعد کشورهایی هستند که تعدادی کشورهای دیگر آنها را قبول دارند ولی تعدادی آنها را قبول ندارند.

حدود هیجده کشور هم در این گروه هست مثل قبرس ترکیه،جزیره سنت مارتین، جزایر ساموآی امریکا و غیرو پس تا اینجا شد دویست و‌هفده. از این گروه‌ من پنج تا را دیده ام پس شمارش من به صد ‌و هفتاد و‌چهار می رسد.

چینی ها دنیا را بالای دویست و ‌سی می شمارند. بالاترین شمارشی که من دیده ام سیصد و بیست و‌ هفت کشور و منطقه است که متعلق به کلوپ صد کشوری هاست که من از آنها دویست و‌ هشت کشور و ‌منطقه را دیده ام.

من در حال حاضر تصمیم دارم که فقط صد و‌ نود و‌ سه یا صد و ‌نود و ‌پنج کشور سازمان ملل را ببینم که در آنصورت عدد کلوپ صد کشوری هایم به بالای دویست و‌ سی می رسد.

وقتی به آنجا رسدم فکر کمتر از صد تای بقیه را می کنم.