توپولف ۱۴۴ کنکوردسکی TU144 Konkordsky

این مقاله شماره سه راجع به کنکورد می باشد.

کنکورد بمعنی تفاهم است و در انگلیسی به حرف دی ختم میشود ولی شرکای فرانسوی اصرار داشتند که بعد از دی یک حرف ئی اضافه بشود که کلمه بصورت فرانسوی در بیاید. ولی کنکوردسکی از کجا می آید؟

از آنجا که هواپیمای توپولف صد و‌چهل و‌ چهار ( شاید شماره ای شبیه تعداد صندلی در این هواپیما) کپی ناقصی از هواپیمای کنکورد بود ولی درازتر و با صندلی بیشتر که حتی زودتر از کنکورد پرواز کرد غربیها نام روسی کنکوردسکی را به مسخره بر روی آن گذاشتند.

داستان جاسوسی شوروی برای بدست آوردن اطلاعات کنکورد بسیار جالب است که در اوج جنگ سرد بین غرب و شرق اتفاق افتاد.

در نمایشگاه هواپیمای هزار و‌ نهصد و‌ هفتاد و سه پاریس که قرار بود هم کنکورد و‌ هم کنکوردسکی پرواز نمایند بعد از پرواز خوب کنکورد نوبت کنکوردسکی که شد ناگهان خلبان در وسط پرواز کنکوردسکی اول هواپیما را به حالت شیرجه در آورد و بعد یک مرتبه آنرا بالا کشید که باعث نصف شدن و سقوط هواپیما و کشته شدن هشت نفر در روی زمین و شش نفر خدمه پروازی شد. سالها همه از خود می پرسیدند که چرا و دلیل این مانور ناگهانی چه بود؟‌ آیا خلبان می خواست یک مانور عجیب و غریب بدهد؟

بالاخره این جریان هم روشن شد که باورنکردنی است که چگونه فرانسه و شوروی روی این موضوع سرپوش گذاشتند که گند آن در نیاید.

داستان از این قرار است که چون کنکوردسکی کپی کامل و‌ خوبی از کنکورد نبود شوروی مجبور به گذاشتن یک بالچه (کانارد) جلو برای این هواپیما شد. حالا نوبت فرانسویها بود که کنجکاو بشوند که این بالچه دقیقا چگونه عمل می کند. چون آنها مثل روسها سازمان جاسوسی شان قوی نبود تصمیم گرفتند که در جریان پرواز نمایشی این هواپیما از نزدیک از کانارد آن فیلمبرداری کنند. هواپیمای میراژی بپرواز در آمد که در طی پرواز کنکوردسکی بدون اینکه جلب نظر کند از آن فیلمبرداری کند.

کنکوردسکی مشغول پرواز است که یک مرتبه میراژ را می بیند و‌ چون معلوم‌ نبود که میراژ در حال نزدیک شدن یا دور شدن از کنکوردسکی است خلبان کنکوردسکی شیرجه می رود که از مسیر احتمالی میراژ خارج بشود چون در ارتفاع نزدیک به زمین بوده و احتمال برخورد با زمین وجود داشته ناگهان خلبان فرمان را عقب میکشد و‌ هواپیما از حالت یک جی منفی به پنج جی مثبت می رساند ولی هواپیما که تحمل چنین شتابی را نداشته در آسمان نصف می شود.

پس از بررسی مشترک شوروی و‌فرانسه دو‌چیز روشن می شود:

۱- هواپیمای میراژ فرانسوی اجازه پرواز در مسیر کنکوردسکی تا ارتفاع هشت هزار پایی را نداشته.
۲- هواپیمای کنکوردسکی نباید با پنج جی فشار نصف می شد.

نتیجه گیری: ما عیب شما را نمی گوییم و شما عیب مارا نگویید. برای همین ما هیچگاه علت سقوط کنکوردسکی را نشنیدیم.

پرواز هواپیماهای کنکوردسکی چند سال بعد قطع شد زیرا مخارج نگهداری هواپیماها زیاد بود.

اخیرا علاقه جدیدی برای ساخت هواپیماهای مافوق صوت هم در اروپا و‌ هم امریکا پدیدار شده در نتیجه امریکا که دستش به کنکورد نمیرسد یک‌ دستگاه کنکوردسکی را خریداری و مشغول آزمایشات بر روی آن می باشد.