کنکورد ۲ Concorde II

این مقاله شماره دو را بر اساس اطلاعات جدیدی که از سقوط هواپیمای کنکورد بدست آوردم می نویسم.

در قسمت اول گفتم که ایراد از قطعه ای بود که از هواپیمای دی سی ۱۰ روی باند افتاده بود که کنکورد ارفرانس از روی آن رد شد.

بر طبق اطلاعاتی که در یک پادکست از یکی از کاپیتانان کنکورد بریتیش ارویز گرفتم سقوط کنکورد پیچیده تر از یک قطعه فلز روی باند بوده.

این لیست ایراداتی است که آن پرواز داشته:

۱- گواهی پزشکی کمک خلبان تمدید نشده بوده بنابراین نباید پرواز می کرده.
۲- چرخ سمت چپ تعمیر شده بوده ولی یک واشر مهم را جای می گذارند پس آن چرخ مانند چرخ چرخ دستی سوپر مارکتها بصورت آزاد بازی می کرده.
۳- هواپیما را بیش از حد بنزین زده بودند و سنگین بوده.
۴- بجای ۸۰۰ کیلو ۲۰۰۰ کیلو بنزین برای تاکسی و تیک آف می زنند که چون این بنزین در دم هواپیما است دم هواپیما را سنگین و مرکز ثقل هواپیما را بعقب می برد. مرکز ثقل اگر به جلو برود قابل کنترل تر از عقب است. تاکسی زود انجام و ۱۲۰۰ کیلو بنزین ته هواپیما می ماند. علت گذاشتن این باک در ته هواپیما اینست که قبل از پرواز بنزین تمام بشود و در بالانس هواپیما اثری نگذارد.
۵- در آخرین لحظه ۱۹ چمدان به بارهای هواپیما که در حداکثر بوده اضافه می شود که خلبان آنرا قبول می کند که دم هواپیما باز هم سنگین تر میشود.
۶- خلبان در حال تیک اف سعی در انتقال بنزین از دم به بالها دارد که غیر قانونی بوده.
۷- هفتصد متر اول باند تحت تعمیر بوده ولی خلبان بخاطر سنگین بودن هواپیما اجازه می گیرد که از آن استفاده کند. در محل اتصال قسمت تعمیر شده و قسمت قدیمی لبه ای بوجود آمده بوده که بقول بعضی شهود برخورد لاستیک با این لبه بلافاصله لاستیک را می ترکاند.
۸- هواپیما بخاطر بازی چرخ سمت چپ بسمت چپ کشیده می شده و از قسمت چپ باند بپرواز در می آید و از شش متری یک بوینگ ۷۴۷ ارفرانس که روی باند دیگری منتظر بوده رد میشود. آن هواپیما حامل ژاک شیراک رییس جمهور فرانسه و همسرش بوده که عازم سفر رسمی به ژاپن بودند. مجسم بکنید که اگر به آن می خورد چه میشد؟
۹- مهندس پرواز وقتی از آتش گرفتن هواپیما مطلع میشود بدون اجازه کاپیتان موتور شماره دو را خاموش می کند که کمک به وامانده شدن سریعتر هواپیما می شود.
۱۰- هواپیما قبل از رسیدن به سرعت حداقل از زمین بلند می شود و تا سه دقیقه بعد هیچوقت به سرعت حداقل نمی رسد.
۱۱- معکوس کننده موتور خراب بوده و‌شاید درست تعمیر نشده بوده بنابراین خلبان قدرت کنسل کردن پرواز را روی باند احتمالا نداشته.