آپشنهای مختلف Car Trims

تیتر این مقاله مقداری سوال برانگیز است چون ترجمه “تریم” شده “آپشن” که خود باز کلمه انگلیسی است.

بهر حال در حالیکه می توانید “آپشن” را برای هر چیز اضافه یا مختلف از استاندارد فرض کنید “تریم” مجموعه ای از این آپشنها می شود.

پس مثلا “تریم الف” ممکنست شامل آپشنهای رینگ پهن تر و لاستیک پهن تر و بخاری صندلی بشود و “تریم ب” شامل سقف کروکی و موتور قویتر باشد و‌ “تریم ج” شامل رینگ پهن و کروک و تهویه صندلی باشد.

حالا برویم سر اصل مطلب.

آیا داشتن فقط یک تریم مانند فورد مدل تی که آنهم فقط در یک رنگ می آمد بهتر است یا داشتن مثلا سه تریم یا حتی ده تریم.

هرچه تعداد تریم بیشتر خرج تولید و‌ مشکلات آن بیشتر و خرج انبارداری بیشتر می شود.

اگر برای یک فورد تی لازم بود که فقط یک نمونه در نمایشگاه داشته باشید برای ماشینی با ده تریم باید حداقل ده تا داشته باشید که مردم دیده و بتوانند انتخاب کنند.

من شخصا دوست دارم که به من سه انتخاب بیشتر ندهند. اگر وارد فروشگاهی بشوم که صد نوع پیراهن را بشود انتخاب کرد گیج می شوم و شاید اصلا نخرم.

کارخانجات ماشین سازی امریکا اینروزها تعداد انتخاب تریمهایشان آنقدر زیاد است که بنظر من مسخره است و حتی فروشنده هایشان نمیتوانند آنها را توضیح بدهند.

حالا بعنوان مثال به انواع تریم دوج چلنجر نگاهی بیاندازیم:

SXT= $27,295
SXT PLUS
R/T
GT AWD
R/T PLUS
SHAKER
T/A
R/T SCAT PACK
R/T PLUS SHAKER
T/A PLUS
۳۹۲ HEMI SCAT PACK SHAKER
T/A 392
SRT 392
SRT HELL CAT
SRT HELL CAT WIDE BODY=$71,495

پس شما می توانید پانزده تریم مختلف را بخرید که هر کدام در رنگهای مختلف برای ماشین و تودوزی می آیند.

موتور ماشینهای بالا از شش تا هشت سیلندر هست که هشت سیلندر آن پنج مدل مختلف دارد که آنها در تریم مشخص شده اند.

حالا بروید از یک فروشنده بپرسید فرق T/A با R/T چیست؟ تازه او باید با ۹ تریم چارجر ۷ تریم دورانگو ۴ مدل جورنی ۳ مدل دوج‌ کاروان هم سر و‌کله بزند.

من شخصا از اینهمه انتخاب خوشم نمیاید تا نظر شما چه باشد؟