گلکاری Planting Flowers

یک قطعه زمین میخرید. اولین کاری که می کنید کندن علفهای هرز و بعد کاشتن گلها و درختهای متعدد است.

حالا بیایید کمی راجع به آن فکر کنید. علف هرز چیست؟

علف هرز بهترین گیاهی است که در آن منطقه می روید و نه به کمک شما احتیاج دارد نه کود می خواهد و نه آبی بیشتر از آنچه که طبیعت در آن منطقه در اختیارش قرار می دهد.

بعد می گوییم که به خداوند معتقدیم! این چه اعتقادی است که خود را باغبانی بهتر از خدا می دانیم؟ آنچه که او کاشته را بدور ریخته و با هزار مرارت و کود شیمیایی یک چیز دیگر در آنجا می کاریم.

اصلا کی گفته گل رز از علف زیباتر است؟ حتما اینرا از خانواده خود آموخته ایم.

مگر این نیست که صد سال پیش زیبایی یک زن در چاقی اش بود و اکنون در لاغری اش. پس سلیقه قابل تغییر است.

اگر از بچگی به فرزند خود بیاموزیم که علف هرز نیست و‌منتخب طبیعت برای آن نقطه است شاید او‌هم همین را به فرزندش یاد بدهد و استاندارد زیبایی یک زمین عوض بشود.

چندی پیش به یک زمین بایر برخوردم که پر از علف بود. با دیدی جدید به آن نگاه کردم و‌ دیدم چه زیباست. گفتم اگر دفعه بعد خانه ای بسازم دکوراسیون حیاط را بعهده طبیعت می گذارم که بهترین دکوراتور جهانست.

در آنصورت ماهی پنجاه دلار پول آب و‌ ماهی دویست دلار پول باغبان هفته ای دو ساعت هم نخواهم داد.

یادم هست که وقتی خانه ای را حدود هیجده سال پیش ساختم چیزی حدود ۱۲۰۰۰ دلار پول گل و‌ بته و درخت دادم که نصف آنها الان خشک شده اند چون با محیط سازگار نبودند و احتیاج به مراقبت ویژه داشتند.

وقتی می بینم که علفی از لای درز بین دو آجر یک دیوار روییده به آن علف آفرین می گویم که چنان با محیط سازگار است که توانسته حتی روی یک دیوار عمودی رشد کند.

وقتی کودکی دهساله بودم پدرم یک زمین پنج هکتاری ارزان را در نزدیکی کهریزک خرید. خیلی زحمت کشید که چیزهایی که با آن محیط سازگار نبود از جمله پسته و انار را در آنجا بکارد. نه تنها آب شیرین از شهر میاورد بلکه خاک اطراف گیاهها را هم با خاک بهتر که از شهر آمده بود عوض می کرد ولی هیچکدام فایده نداشت.

مرا یاد داستان کوتاه درختان انار ویلیام سارویان نویسنده امریکایی-ارمنی می انداخت که مشکل کم آبی داشت.

اینرا نوشتم که دوستان به این مسئله فکر کنند.