این دغل دوستان که می بینی مگسانند گرد شیرینی Prosperity Finds Friends

این ضرب المثل را سالها می شنیدم و بی توجه از کنار آن می گذشتم. لابد فکر می کردم که دارند راجع به دوستان بقیه صحبت می کنند نه من!

حتی یک ضرب المثل دیگر انگلیسی هست که می گوید A Friend in Need is a Friend Indeed
که معنی آن هم همانست : دوستی که بهت محتاجه دوست واقعیت می شه!!

عاشق دوستیهای بی غل و غش تا قبل از بیست سالگی هستم.

از بیست تا سی هم شاید اوضاع بد نباشد چون هنوز فرق مالی بین دوستان هنوز مشخص نشده ولی از سی ببعد دیگر نمیتوانید مطمئن باشید که آیا دوستان شما را دوست دارند یا پولتان را.

هر چه بیشتر پول داشته باشید بیشتر دوستتان دارند و‌ هر چه کمتر داشته باشید دوستانتان هم کمتر می شوند مگر اینکه همه در یک شرایط باشید.

موقعیکه بیش از یک میلیون دلار در حساب داشتم تمام کارمندان بانک عاشقم بودند و هنگامیکه حساب خالی بود لبخندها هم دیگر وجود نداشت.

هنگامیکه در خانه آنچنانی زندگی می کردم دوستان برای دیدنم صف می کشیدند و هنگامیکه آنها پولدار شدند و من یک آدم متوسط دیگر جواب سلام را هم به زحمت می دادند.

هنگامیکه من کار عالی داشتم از من کار می خواستند و‌هنگامیکه من بیکار و‌آنها کاردار برای پیدا کردن کار برای همسر یا فرزندانم اصلا محل نمی گذاشتند حتی آنهایی که تمام کار و زندگی اشان را مدیون‌ من بودند.

خلاصه بجز اندکی که باید آنها را دوست واقعی نامید بقیه دوستان یک ریال ارزش نداشتند و‌همان به که دیگر نیستند.

برای حداقل بیست ایرانی ویک عرب عراقی که همسر ایرانی داشت نه تنها شغل بلکه راه زندگی پیدا کردم. تنها کسی که بعد از سی سال هنوز ممنون بود همان عرب و‌همسر ایرانی اش بود که بمن گفت ما کل زندگی خود را مدیون شما هستیم‌.

لابد بقیه فکر می کردند که به کمک من آمده اند و‌من باید از آنها متشکر باشم!

برای فرزندان دوستان هم کار پیدا کردم فقط یکنفر هنوز قدردانست و بقیه انگار نه انگار. گویی آنها فرزندانشان را برای کمک بمن فرستاده بودند و من باید قدردان باشم.

خلاصه مواظب این مگسان در زندگی خود باشید قبل از اینکه از آنها ضربه بخورید.