تاریخ مهمترین بخش تاریخ است Date is the Most Important Part of History

بی خود نیست که ما در فارسی به تاریخ یعنی به قول خارجی ها history و به تاریخ اتفاق یعنی به قول خارجی ها date هر دو می گوییم تاریخ.

هیچ وقت تاریخ را بدون تاریخ فرا نگیرید.

حقایقی که با تاریخ اتفاق می توان فهمید می تواند دست دروغگویان را رو کند.

علت این که این روزها استخدام کنندگان در امریکا می روند لینکدین شما را می خوانند این است که ببینند تاریخ شما (history) با تاریخ (date) اتفاق منطبق هستند یا خیر.

شما بروید از این طرف و ‌آن طرف تاریخ تحصیل و‌ کار بعضی از پروفسور های معروف یا وزرا را چک کنید و می بینید یک جاهایی این شخص همزمان در دو‌گوشه مختلف دنیا بوده که از نظر فیزیکی امکان نداشته .

یا مثلا در ۲۷ سالگی رییس دانشکده بوده ولی دکترایش را در سی سالگی در امریکا گرفته در حالی که در ایران کار می کرده .

خلاصه من همیشه تاریخ ها را بغل هم می گذارم و به حقایق جالبی بر می خورم.

چندی پیش به یک‌ آقای ایرانی برخوردم که طرفدار مجاهدین بود که ادعا می کرد که مسعود رجوی به خاطر مسائل امنیتی غیب شده و در موقع لزوم ظهور خواهد کرد که برای من این داستان ها کلا غیر قابل قبول است.

بعد این آقا اعلام کرد که مسعود رجوی و یاسر عرفات بعد از پیروزی خرمشهر نزد رهبر وقت ایران رفتند و خواستار توقف جنگ شدند.

فکر کنید که رجوی حدود یکسال پس از فرار از ایران با یاسر عرفات در تهران با رهبر وقت ایران درباره صلح صحبت و اعدام نشده باشد.

اگر من از تاریخ نسبی جنگ خرمشهر و خروج رجوی اطلاع نداشتم ممکن بود حرف طرف را باور کنم ولی بلافاصله با اینترنت مشورت کرده و تاریخ های زیر را پیدا کردم.

انقلاب بهمن ۱۳۵۷
رییس جمهور شدن بنی صدر بهمن ۱۳۵۸
جنگ ایران و عراق شهریور ۱۳۵۹
معزول شدن بنی صدر خرداد ۱۳۶۰
فرار بنی صدر و رجوی. مرداد ۱۳۶۰
آزادی خرمشهر. خرداد ۱۳۶۱

پس رجوی در زمان آزادی خرمشهر از ایران فرار کرده بوده و نمی توانسته آنجایی که این آقا ادعا می کرد باشد.

همیشه تاریخ وقایع را چک کنید و‌ ببینید با ادعای افراد و سنشان جور در میاید یا نه. این آسانترین راه برای گرفتن مچ مدعیان کارهای مهم است.