مشخصات مدل های فراری Ferrari Spec

Start Finish Model Name Eng Type Fr/Md CC HP RPM seat Gear speed accl ۰-۴۰۰  #prdcd New Price Importance Famous Owners
۱۹۴۸ ۱۹۵۰ ۱۶۶* INTER V12 Front ۱۹۹۵ ۱۰۵ ۶۰۰۰ ۲ ۵ ۱۹۳ ۱۰ ۲۵        ۳۶ ۱۶۶cc/cylinder
۱۹۵۰ ۱۹۵۲ ۱۹۵* INTER V12 Front ۲۳۴۰ ۱۳۰ ۶۰۰۰ ۲ ۵ ۲۰۱        ۲۷
۱۹۵۱ ۱۹۵۲ ۳۴۰A AMERICA V12 Front ۴۱۰۱ ۲۲۰ ۶۰۰۰ ۲ ۵ ۲۴۱          ۸
۱۹۵۱ ۱۹۵۳ ۲۱۲* INTER V12 Front ۲۵۶۲ ۱۵۰-۱۷۰ ۶۵۰۰ ۲ ۵ ۱۹۹ ۷٫۰۵ ۱۸٫۱        ۸۰
۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ۳۴۲* AMERICA V12 Front ۴۱۰۱ ۲۰۰ ۵۰۰۰ ۲ ۵ ۲۴۱          ۶
۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۳۷۵* AMERICA V12 Front ۴۵۲۳ ۳۰۰ ۶۳۰۰ ۲ ۴ ۲۴۹        ۱۲ William Holden
۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۲۵۰* EUROPE V12 Front ۲۹۶۳ ۲۰۰ ۶۰۰۰ ۲ ۴ ۲۱۷        ۲۰
۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۲۵۰ MM V12 Front ۲۹۵۳ ۲۴۰ ۷۲۰۰ ۲ ۴ ۲۵۴          ۲
۱۹۵۴ ۱۹۵۵ ۲۵۰ GT EUROPE V12 Front ۲۹۵۳ ۲۲۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴ ۲۲۵ ۵٫۹ ۱۵٫۵        ۳۵
۱۹۵۵ ۱۹۵۹ ۲۵۰* TOUR DE FRANCE V12 Front ۲۹۵۳ ۲۳۰-۲۸۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴ ۲۳۰ ۷٫۸ ۱۶٫۱        ۸۴
۱۹۵۶ ۱۹۵۶ ۴۱۰* SERIES I V12 Front ۴۹۶۲ ۳۴۰ ۶۰۰۰ ۲ ۴ ۲۶۱        ۱۷
۱۹۵۶ ۱۹۵۸ ۲۵۰ GT V12 Front ۲۹۵۳ ۲۴۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴ ۲۰۹ ۶ ۱۵       ۱۳۰
۱۹۵۷ ۱۹۵۷ ۴۱۰* SERIES II V12 Front ۴۹۶۲ ۳۸۰ ۶۵۰۰ ۲ ۴ ۲۶۱ ۵٫۶ ۱۲٫۱          ۶ Shah
۱۹۵۷ ۱۹۵۹ ۲۵۰ GT PF CABRIOLET I V12 Front ۲۹۵۳ ۲۴۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴ ۲۰۳ ۷٫۱ ۱۷٫۵        ۴۱
۱۹۵۷ ۱۹۶۰ ۲۵۰ GT CALIFORNIA V12 Front ۲۹۵۳ ۲۴۰-۲۵۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴ ۲۰۱ ۷٫۲ ۱۶٫۴        ۴۹ Coburn+Vadim
۱۹۵۸ ۱۹۵۹ ۴۱۰* SERIES III V12 Front ۴۹۶۲ ۴۰۰ ۶۵۰۰ ۲ ۴ ۲۶۶ ۶٫۶ ۱۴٫۵        ۱۲
۱۹۵۸ ۱۹۶۰ ۲۵۰ GT PF COUPE V12 Front ۲۹۵۳ ۲۴۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴ ۲۰۳ ۷٫۱ ۱۷٫۵       ۳۵۰
۱۹۵۹ ۱۹۶۲ ۲۵۰ GT PF CABRIOLET II V12 Front ۲۹۵۳ ۲۴۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴ ۲۰۳ ۷٫۱ ۱۷٫۵       ۲۰۰ Disc after1960
۱۹۶۰ ۱۹۶۲ ۲۵۰ GT SWB V12 Front ۲۹۵۳ ۲۴۰-۲۸۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴ ۲۴۱       ۱۶۷
۱۹۶۰ ۱۹۶۲ ۴۰۰ SA SERIES I V12 Front ۳۹۶۷ ۳۴۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴+۰D ۲۶۵        ۲۵ ۴ litre engine
۱۹۶۰ ۱۹۶۳ ۲۵۰ GT SWB CALIFORNIA V12 Front ۲۹۵۳ ۲۸۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴ ۲۳۳ ۶٫۳       ۱۵۸ ۱۳K ۸۸ steel, 70 alloy
۱۹۶۰ ۱۹۶۳ ۲۵۰ GTE 2+2 V12 Front ۲۹۵۳ ۲۳۵ ۷۰۰۰ ۲+۲ ۴ ۲۱۹ ۷٫۵ ۱۸٫۲       ۹۵۰ First 2+2 & OD
۱۹۶۲ ۱۹۶۲ ۲۵۰ GTO V12 Front ۲۹۵۳ ۳۰۲ ۷۵۰۰ ۲ ۵ ۲۹۷ ۶٫۱ ۱۳٫۵        ۳۳
۱۹۶۲ ۱۹۶۴ ۲۵۰ GT BERLINETTA LUSSO V12 Front ۲۹۵۳ ۲۵۰ ۷۰۰۰ ۲ ۴ ۲۴۰ ۸ ۱۹٫۵       ۳۵۰ ۱۳K First seat belt& last 250 McQueen+Coburn
۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۳۳۰* AMERICA V12 Front ۳۹۶۷ ۳۰۰ ۶۶۰۰ ۲ ۴ ۲۴۵ ۶٫۳        ۵۰
۱۹۶۳ ۱۹۶۴ ۴۰۰ SA SERIES II V12 Front ۳۹۶۷ ۳۴۰ ۷۰۰۰ ۲+۲ ۴+۰D ۲۶۵        ۲۲
۱۹۶۴ ۱۹۶۵ ۳۳۰ GT ۲+۲ SERIES I V12 Front ۳۹۶۷ ۳۰۰ ۶۶۰۰ ۲+۲ ۴+OD ۲۴۵ ۸       ۵۰۰
۱۹۶۴ ۱۹۶۶ ۲۷۵ GTB V12 Front ۳۲۸۵ ۳۰۰ ۷۵۰۰ ۲ ۵ ۲۵۷ ۶٫۵       ۴۵۶ ۱۷K First 4 independent susp Coburn+Eastwood
۱۹۶۴ ۱۹۶۶ ۲۷۵ GTS V12 Front ۳۲۸۵ ۲۶۰ ۷۰۰۰ ۲ ۵ ۲۳۳ ۷٫۲ ۱۸٫۸       ۲۰۰ McQueen
۱۹۶۴ ۱۹۶۶ ۵۰۰* SUPERFAST V12 Front ۴۹۶۳ ۴۰۰ ۶۵۰۰ ۲ ۵ ۲۸۲        ۳۶ ۵ litre, power steering Peter Sellers
۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۳۳۰ GT ۲+۲ SERIES II V12 Front ۳۹۶۷ ۳۰۰ ۶۶۰۰ ۲+۲ ۵ ۲۴۵ ۸       ۵۷۵ ۱۵K
۱۹۶۶ ۱۹۶۶ ۳۳۰ P3 V12 Mid ۳۹۶۰ ۴۱۰ ۸۲۰۰ ۱ ۵ ۳۰۴          ۳ Beat GT 40 in Lemans John Surtees
۱۹۶۶ ۱۹۶۷ ۳۶۵* CALIFORNIA V12 Front ۴۳۹۰ ۳۲۰ ۶۶۰۰ ۲ ۵ ۲۴۶        ۱۴
۱۹۶۶ ۱۹۶۸ ۲۷۵ GTB/4 V12 Front ۳۲۸۵ ۳۰۰ ۸۰۰۰ ۲ ۵ ۲۶۷       ۳۵۰ First 4 CAM
۱۹۶۶ ۱۹۶۸ ۳۳۰ GTC V12 Front ۳۹۶۷ ۳۰۰ ۶۶۰۰ ۲ ۵ ۲۴۳ ۶٫۹       ۶۰۰ Electric window
۱۹۶۶ ۱۹۶۸ ۳۳۰GTS V12 Front ۳۹۶۷ ۳۰۰ ۶۶۰۰ ۲ ۵ ۲۴۳ ۶٫۹       ۱۰۰
۱۹۶۷ ۱۹۶۷ ۲۷۵ GTB/4 NART Spider V12 Front ۳۲۸۵ ۳۰۰ ۸۰۰۰ ۲ ۵ ۲۴۹ ۶٫۷ ۱۵        ۱۰
۱۹۶۷ ۱۹۶۹ ۲۰۶ GT DINO V6 Mid ۱۹۸۶ ۱۸۰ ۸۰۰۰ ۲ ۵ ۲۳۸ ۷٫۵       ۱۵۲ First non 12 & reliable Peter Sellers
۱۹۶۷ ۱۹۷۱ ۳۶۵ GT ۲+۲ V12 Front ۴۳۹۰ ۳۲۰ ۶۶۰۰ ۲+۲ ۵ ۲۴۵ ۷٫۱ ۱۵٫۷       ۸۰۱ ۲۱K First 2+2 w Ind Susp William Holden
۱۹۶۸ ۱۹۷۰ ۳۶۵ GTC V12 Front ۴۳۹۰ ۳۲۰ ۶۶۰۰ ۲ ۵ ۲۴۳       ۱۵۰
۱۹۶۸ ۱۹۷۰ ۳۶۵ GTS V12 Front ۴۳۹۰ ۳۲۰ ۶۶۰۰ ۲ ۵ ۲۴۳        ۲۰
۱۹۶۸ ۱۹۷۳ ۳۶۵ GTB4 DAYTONA V12 Front ۴۳۹۰ ۳۵۲ ۷۵۰۰ ۲ ۵ ۲۷۸ ۵٫۹ ۱۲    ۱,۲۸۴ no p.s.4 meant cap
۱۹۶۹ ۱۹۷۳ ۳۶۵ GTS4 V12 Front ۴۳۹۰ ۳۵۲ ۷۵۰۰ ۲ ۵ ۲۷۸ ۵٫۹ ۱۲       ۱۲۲ ۴ meant cam
۱۹۶۹ ۱۹۷۴ ۲۴۶ GT DINO V6 Mid ۲۴۱۸ ۱۹۵ ۷۶۰۰ ۲ ۵ ۲۴۳ ۶٫۸ ۱۸    ۲,۴۸۷
۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۳۶۵ GTC4 V12 Front ۴۳۹۰ ۳۳۰ ۶۲۰۰ ۲+۲ ۵ ۲۴۵ ۷٫۳ ۱۹٫۳       ۵۰۰ ۴ meant cam
۱۹۷۲ ۱۹۷۴ ۲۴۶ GTS DINO V6 Mid ۲۴۱۸ ۱۹۵ ۷۶۰۰ ۲ ۵ ۲۴۳ ۶٫۸ ۱۸    ۱,۲۷۴
۱۹۷۲ ۱۹۷۶ ۳۶۵ GT4 ۲+۲ V12 Mid ۴۳۹۰ ۳۲۰ ۶۲۰۰ ۲+۲ ۵ ۲۴۱ ۷٫۱ ۱۸       ۵۲۵
۱۹۷۳ ۱۹۷۶ ۳۶۵ GT4BB V12 Mid ۴۳۹۰ ۳۴۴ ۷۰۰۰ ۲+۲ ۵ ۲۷۴ ۵٫۳ ۱۱٫۳       ۳۸۷ ۱۷K Clint Eastwood
۱۹۷۳ ۱۹۸۰ ۳۰۸ GT4 ۲+۲ DINO V8 Mid ۲۹۲۶ ۲۵۵ ۷۶۰۰ ۲+۲ ۵ ۲۴۸ ۶٫۹ ۱۸٫۱    ۲,۸۲۶ Bertone design
۱۹۷۵ ۱۹۸۰ ۳۰۸ GTS V8 Mid ۲۹۲۶ ۲۵۵ ۷۶۰۰ ۲ ۵ ۲۴۶ ۶٫۴ ۱۵٫۹    ۳,۲۱۹ glass reinforced plastic James Coburn
۱۹۷۵ ۱۹۸۰ ۳۰۸ GTB V8 Mid ۲۹۲۶ ۲۵۵ ۷۶۰۰ ۲ ۵ ۲۴۶ ۶٫۴ ۱۵٫۹    ۲,۸۹۷ ۴۱K glass reinforced plastic
۱۹۷۶ ۱۹۷۹ ۴۰۰* V12 Front ۴۸۲۳ ۳۴۰ ۶۵۰۰ ۲+۲ ۵/A ۲۴۰ ۶٫۹ ۱۷٫۵       ۵۰۲ ۵۱K First Automatic
۱۹۷۶ ۱۹۸۱ ۵۱۲ BB BB 512 F12 Mid ۴۹۴۲ ۳۴۰ ۶۲۰۰ ۲ ۵ ۲۷۴ ۶٫۲ ۱۳٫۶       ۹۲۹ first boxer
۱۹۷۹ ۱۹۸۵ ۴۰۰i V12 Front ۴۸۲۳ ۳۱۰ ۶۴۰۰ ۲+۲ ۵/A ۲۴۰ ۷٫۵    ۱,۳۰۸
۱۹۸۰ ۱۹۸۲ ۳۰۸ GTSi V8 Mid ۲۹۲۶ ۲۱۴ ۶۶۰۰ ۲ ۵ ۲۳۷ ۷٫۹ ۲۲٫۱    ۱,۷۴۳
۱۹۸۰ ۱۹۸۲ ۳۰۸ TBi V8 Mid ۲۹۲۶ ۲۱۴ ۶۶۰۰ ۲ ۵ ۲۳۷ ۷٫۹ ۲۲٫۱       ۴۹۴
۱۹۸۰ ۱۹۸۲ MONDIAL 8 V8 Front ۲۹۲۶ ۲۱۴ ۶۶۰۰ ۲ ۵ ۲۲۵ ۷ ۲۱       ۷۰۳
۱۹۸۱ ۱۹۸۴ ۵۱۲ BBi F12 Mid ۴۹۴۲ ۳۴۰ ۶۰۰۰ ۲ ۵ ۲۷۴ ۵٫۴ ۱۳٫۴    ۱,۰۰۷
۱۹۸۲ ۱۹۸۵ ۳۰۸ GTS QV V8 Mid ۲۹۲۶ ۲۴۰ ۷۰۰۰ ۲ ۵ ۲۵۴ ۵٫۷ ۱۴٫۳       ۷۴۸ Quadro Valve
۱۹۸۲ ۱۹۸۵ MONDIALQV V8 Front ۲۹۲۶ ۲۴۰ ۷۰۰۰ ۲+۲ ۵ ۲۳۵ ۶٫۴ ۱۶٫۲    ۱,۷۷۴
۱۹۸۲ ۱۹۸۵ ۲۰۸ GTB V8 Mid ۲۰۰۰ ۲۱۷ ۲ ۵       ۴۳۷ First Turbo just for Italy
۱۹۸۲ ۱۹۸۵ ۲۰۸ GTS V8 Mid ۲۰۰۰ ۲۱۷ ۲ ۵       ۲۵۰ First Turbo just for Italy
۱۹۸۴ ۱۹۸۶ ۲۸۸ GTO EVOLUZIONE V8 Mid ۲۸۵۵ ۴۰۰ ۷۰۰۰ ۲ ۵ ۳۰۴ ۴٫۹ ۱۵٫۲       ۲۷۳ twin turbo. Kevlar fibre
۱۹۸۴ ۱۹۹۲ TESTAROSSA F12 Mid ۴۹۴۲ ۳۹۰ ۶۳۰۰ ۲ ۵ ۲۹۱ ۵٫۸ ۱۲٫۷    ۷,۱۷۷
۱۹۸۵ ۱۹۸۹ ۴۱۲* V12 Front ۴۹۴۲ ۳۴۰ ۶۰۰۰ ۲+۲ ۵/A ۲۴۹ ۶٫۴ ۱۶٫۱       ۵۷۶ ۱۳۹K ABS Dean Martin
۱۹۸۵ ۱۹۸۹ ۳۲۸ GTS V8 Mid ۳۱۸۵ ۲۷۰ ۷۰۰۰ ۲ ۵ ۲۵۴ ۵٫۵ ۱۳٫۸    ۶,۰۶۸
۱۹۸۵ ۱۹۸۹ ۳۲۸ GTB V8 Mid ۳۱۸۵ ۲۷۰ ۷۰۰۰ ۲ ۵ ۲۵۴ ۵٫۵ ۱۳٫۸    ۱,۳۴۴
۱۹۸۵ ۱۹۸۹ MONDIAL 3.2 V8 Front ۳۱۸۵ ۲۷۰ ۷۰۰۰ ۲+۲ ۵ ۲۳۸ ۶٫۳ ۱۵٫۸    ۱,۷۹۷
۱۹۸۸ ۱۹۹۱ F40 TWIN TURBO V8 Mid ۲۹۳۶ ۴۷۸ ۷۰۰۰ ۲ ۵ ۳۲۵ ۴٫۱ ۱۱٫۸    ۱,۳۱۵
۱۹۸۹ ۱۹۹۲ MONDIAL t V8 Front ۳۴۰۵ ۳۰۰ ۷۲۰۰ ۲+۲ ۵ ۲۴۹ ۵٫۶ ۱۳٫۹
۱۹۸۹ ۱۹۹۳ ۳۴۸ TB V8 Mid ۳۴۰۵ ۳۰۰ ۷۲۰۰ ۲ ۵ ۲۷۵ ۵٫۶ ۱۳٫۳    ۸,۶۹۰
۱۹۸۹ ۱۹۹۳ ۳۴۸ TS V8 Mid ۳۴۰۵ ۳۰۰ ۷۲۰۰ ۲ ۵ ۲۷۵ ۵٫۶ ۱۳٫۳
۱۹۹۲ ۱۹۹۴ ۵۱۲ TR F12 Mid ۴۹۴۲ ۴۲۸ ۶۷۵۰ ۲ ۵ ۳۱۲ ۵٫۱ ۱۰٫۶
۱۹۹۲ ۲۰۰۴ ۴۵۶ GT ۲+۲ V12 Front ۵۴۷۴ ۴۴۲ ۶۲۵۰ ۲+۲ ۶/A ۲۹۹ ۵٫۲ ۱۱٫۶ ۲۴۰K ۶ speed Mr.Beans
۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۳۴۸ GTB V8 Mid ۳۴۰۵ ۳۲۰ ۷۲۰۰ ۲ ۵ ۲۷۵ ۵٫۳ ۱۳
۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۳۴۸ GTS V8 Mid ۳۴۰۵ ۳۲۰ ۷۲۰۰ ۲ ۵ ۲۷۵ ۵٫۳ ۱۳
۱۹۹۴ ۱۹۹۴ ۵۱۲M F12 Mid ۴۹۴۲ ۴۴۰ ۶۷۵۰ ۲ ۵ ۳۱۵ ۴٫۸ ۱۰٫۲
۱۹۹۴ ۱۹۹۹ F355 BERLINETTA,SPIDER,GTS V8 Mid ۳۴۹۶ ۳۸۰ ۸۲۵۰ ۲ ۶ ۲۹۸ ۴٫۶ ۱۰٫۶  ۱۱,۲۰۶ First 5 valve
۱۹۹۵ ۱۹۹۵ F50 V12 Mid ۴۷۰۰ ۵۲۰ ۸۵۰۰ ۲ ۶ ۳۲۵ ۳٫۷       ۳۴۹ ۴۸۰K
۱۹۹۸ ۲۰۰۵ ۵۵۰* MARANELLO V12 Front ۵۵۰۰ ۴۸۵ ۷۰۰۰ ۲ ۶ ۴٫۳ ۲۲۰K
۱۹۹۹ ۲۰۰۵ ۳۶۰* MODENA V8 Mid ۳۶۰۰ ۴۰۰ ۸۵۰۰ ۲ ۶ ۴٫۶  ۱۵,۳۰۳ ۱۶۰K
۲۰۰۱ ۲۰۰۵ ۳۶۰* SPIDER V8 Mid ۳۶۰۰ ۴۰۰ ۸۵۰۰ ۲ ۶ ۴٫۶ ۲۰۰K
۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۵۵۰* BARCHETTA V12 Front ۵۵۰۰ ۴۸۵ ۷۰۰۰ ۲ ۶ ۴٫۳ ۲۲۰K
۲۰۰۲ ۲۰۰۶ ۵۷۵ M MARANELLO V12 Front ۵۸۰۰ ۵۰۸ ۷۲۵۰ ۲ ۶ ۲۹۳ ۴٫۱ ۱۲٫۳ ۲۰۰K
۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ENZO V12 Mid ۶۰۰۰ ۶۶۰ ۷۸۰۰ ۲ ۶ ۳۴۰ ۳٫۱ ۱۰٫۸       ۴۰۰ ۶۶۰K
۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۵۷۵ M MARANELLO SPIDER V12 Front ۵۸۰۰ ۵۰۸ ۷۲۵۰ ۲ ۶ ۲۹۳ ۴٫۱ ۱۲٫۳ ۲۲۰K
۲۰۰۵ ۲۰۱۱ ۶۱۲* SCAGLIETTI V12 Front ۵۷۰۰ ۵۴۰ ۷۲۵۰ ۲+۲ ۶ ۳۲۰ ۴ ۳۶۶K
۲۰۰۵ ۲۰۰۹ F430 V8 Mid ۴۳۰۰ ۴۸۳ ۸۵۰۰ ۲ ۶ ۳۱۴ ۳٫۹ ۲۶۰K
۲۰۰۶ ۲۰۰۹ F430 Spider V8 Mid ۴۳۰۰ ۴۸۳ ۸۵۰۰ ۲ ۶ ۳۱۴ ۳٫۹ ۲۷۵K
۲۰۰۶ ۲۰۱۲ ۵۹۹GTB Fiorano V12 Front ۵۹۹۰ ۶۲۰ ۷۶۰۰ ۲ ۶ ۳۲۸ ۳٫۷ ۳۶۰K
۲۰۰۸ ۲۰۱۴ California California V8 Front ۴۳۰۰ ۴۶۰ ۵۰۰۰ ۲+۲ ۷ ۳۱۰ ۳٫۹ ۲۰۰K ۱st F V8,7S,direct inj,Multi link, Folding roof
۲۰۰۹ ۲۰۱۵ ۴۵۸* Italia V8 Mid ۴۵۰۰ ۵۷۰ ۹۰۰۰ ۲ ۷ ۳۲۵ ۳ ۲۴۰K
۲۰۱۱ ۲۰۱۵ ۴۵۸* Spider V8 Mid ۴۵۰۰ ۵۷۰ ۹۰۰۰ ۲ ۷ ۳۲۵ ۳
۲۰۱۲ F12 Berlinetta V12 Front ۶۳۰۰ ۷۳۰ ۸۲۵۰ ۲ ۷ ۳
۲۰۱۳ ۲۰۱۵ LaFerrari V12 Mid ۶۳۰۰ ۹۶۳ ۹۰۰۰ ۲ ۷ ۳۵۰ ۲٫۹ First Hybrid
۲۰۱۵ Califonia T(win Turbo) V8 Front ۳۹۰۰ ۵۵۲ ۷۵۰۰ ۲+۲ ۷ ۳۱۵ ۳٫۶       ۴۹۹ ۱۰۰۰K
۲۰۱۶ ۴۸۸GTB Twin Turbo V8 Mid ۳۹۰۰ ۶۶۱ ۸۰۰۰ ۲ ۷ ۳۳۰ ۳ ۱۰٫۵ ۲۴۳K
LAST UPDATE SEP 9, 2015