فاصله دو چرخ ?What is Wheelbase

راستی فاصله دو چرخ چیست؟ فاصله دو چرخ جلو است یا فاصله دو چرخ عقب یا فاصله وسط چرخ جلو از وسط چرخ عقب. جواب سومی است. اگر ماشین سه محور بود چی در آنصورت فاصله چرخ جلو از وسط فاصله دو چرخ عقب می شود فاصله دو چرخ یا WB. فاصله دو چرخ جلو با یکدیگر یا دو چرخ عقب با یکدیگر track نامیده می شود که اگرچه در بیشتر ماشین ها این دو عدد مساوی است ولی در بسیاری از ماشین های اسپرت track عقب از جلو بیشتر است و در بعضی ماشین های track end جلو بیشتر از عقب است که بتواند موتور و گیربکس را بحالت عرضی در خود جای بدهد.

حالا اصلاً WB به چه درد می خورد. خب هر چه ماشین بخواهد مسافر، بار یا موتور بزرگتری را حمل کند باید   WBدرازتری داشته باشد و یا اصولاً شاسی اش بلندتر باشد. هرچه WB بیشتر باشد امکان خراش زیر شاسی در پستی و بلندی ها بیشتر می شود پس با دراز شدن WB بهتر است ارتفاع ماشین نیز افزایش یابد. هرچه ارتفاع بیشتر بشود مرکز ثقل بالاتر می رود و امکان چپ شدن بیشتر می شود پس طراحی یک شاسی و طول WB مسئله مهمی است. در دو اتوبوس هم اندازه آنکه اتوبوس شهری است WB کوتاه تری دارد که بتواند در خیابان های تنگ هم دور بزند ولی آنکه بین شهری است باید WB بیشتری داشته باشد که جلو یا عقب اتوبوس در پستی و بلندی ها با زمین برخورد نکند. فرق یک اتوبوس شهری و بین شهری را براحتی در طول WB می توان یافت.

در بعضی از ماشین های لوکس که سازنده می خواسته بنا به دلایلی که ذکر خواهیم کرد WB را دراز بکند ولی می خواهد ماشین به زمین نخورد با نصب فنرهای بادی در صورت لزوم ارتفاع ماشین افزایش می یابد تا زیر ماشین با زمین برخورد نکند. در ماشین های اسپرت سعی بر این است که موتور ماشین کاملاً در WB جای بگیرد که در آن صورت موتور وسط خوانده می شود. موتور وسط می تواند پشت یا جلوی راننده باشد و تا جائیکه بین WB باشد موتور وسط است. ماشین های موتور وسط عملکرد بهتری در سر پیچ ها دارند و آنچه که در دو سوی خارجی WB قرار بگیرد مانند اهرم و وزنه ای حمل می کند که در پیچ ها ماشین را به خارج از پیچ یا زیاد چرخی وادار می کند. ماشین های قدیمی امریکایی که هم صندوق عقب بزرگی در پشت چرخ عقب داشتند و هم موتورشان فراتر از چرخ جلو بود همانطور که در فیلم ها هم مشخص است مرتب مشغول لیز خوردن بودند.

به قسمت های خارج از WB میگویند Overhang. هرچه این  اورهنگ ها کوتاه تر فرمانبری ماشین بهتر.