جی مثبت جی منفی جی جانبی Positive G Negative G Lateral G

مرتب راجع به جی مثبت و جی منفی می شنویم و تابحال چندین مقاله نیز راجع به این موضوع نوشته ام که نمی دانم در گذشته در مجله بوده و یا اخیراً در سایت.

چند مثال: سوار ماشین پرایدی هستید که سر چهارراه به سمت خیابان سمت راستی می پیچید شما در جهت مخالف تکیه می دهید که نیروی جی جانبی که به بدن شما وارد می شود را خنثی کنید. اینجا صحبت از حق ۰٫۵ جی هم نیست صحبت از ۰٫۲۵ جی تا ۰٫۳ جی است. شما با یک ماشین کوروت یا پورشه ممکنست بتوانید به عدد یک در جی جانبی برسید ولی در یک ماشین فورمول یا ایندی ممکنست به بالاتر از ۵ جی جانبی هم برسید و زمان آن ممکنست به ۵ ثانیه هم برسد. در موقع شتابگیری شتاب ماشین شما اکثراً زیر نیم جی می باشد. فقط در یک تسلا و فراری و امثالهم ممکنست شما به یک جی در شتاب حرکت برسید آنهم کمتر از یک ثانیه. در ترمز کردن نیز شما دچار جی می شوید ولی آنهم اکثراً کمتر از یک است ولی در یک فراری با ترمزهای سرامیکی و وزن سبک ماشین ممکنست در کمتر از یک ثانیه شما به ۱٫۲۰ جی نیز برسید.

با هواپیمای سبک پرواز می کنید. شما شروع به دور زدن با زاویه ۳۰ درجه می کنید در این حالت نیم جی فشار به بدن شما از مغز به طرف پا جریان پیدا می کند که نام آن جی مثبت است. اگر ۹ همین زاویه را به شصت درجه برسانید نیز آن جی مثبت به دو می رسد. یک هواپیمای عادی یک موتوره معمولاً تا کمتر از ۴ جی مثبت و ۲ جی منفی را می تواند تحمل کند. چگونه جی منفی به وجود می آید. با هواپیمای که در مسیر افقی در حرکت است یکمرتبه هواپیما را بحالت شیرجه در بیاورید و به خلبان حالت بی وزنی دست می دهد و خون از نوک پا بطرف مغز سرازیر می شود. بشر جی مثبت را بهتر از جی منفی می تواند تحمل کند. خلبانانی که می خواهند در آسمان لوپ بزنند سعی می کنند که سرشان در داخل دایره باشد و پاهایشان در خارج از دایره ولی خلبانانی هم هستند که سر به بیرون دایره و پا به داخل لوپ می زنند که خیلی مشکل تر است.

فضانوردان را همیشه در حالت نسبتاً خوابیده در موقع پرتاب موشک می بینید. اگر بخواهند ایستاده باشند که بر اثر شتاب فوق العاده و مداوم خون از سر به پایشان جریان پیدا کرده و به مغزشان خون نخواهد رسید. اگر بخواهند نشسته هم باشند همین اتفاق خواهد افتاد. پس خوابیده اند البته موشک انقدر جا ندارد که کف آن سه فضانورد بخواهند بخوابند.

پس فضانورد بحالت                               هستند که تا حدی خوابیده است ولی با کمترین میزان اشغال کف موشک.

حالا ببینیم که در مشاغل و دستگاه های مختلف چند جی و برای چند ثانیه باید تحمل کرد.

هواپیمای جت جنگی ۱۰ جی برای ۳ ثانیه

ماشین ایندی یا فورمول ۵٫۶ جانبی برای ۵ ثانیه

رولر کوستر ۵٫۷۵ جی برای ۱٫۹ ثانیه

لوژ مسابقه ای ۵٫۶ جی برای ۱٫۵ ثانیه

ماشین درگ ۵٫۳ جی برای ۱ ثانیه