اولین ایرانی که تابعیت امریکا گرفت ‎ The First Iranian Who Became a US Citizen

حاج سیاح

یکی از شخصیت های مشهور ایران در دوره قاجار«حاج محمدعلی محلاتی» معروف
به حاج سیاح است.

او اولین ایرانی است که تابعیت آمریکا گرفت. او ۱۸ سال
در سفر بود.

حاج سیاح در زمان ناصرالدین شاه به مناطق مختلف دنیا از جمله ۷۵شهر
اروپایی و کشور امریکا ،روسیه ،چین و ژاپن مسافرت کرد.سفر اروپایی او
۱۸سال بطول انجامید.اوبه چند زبان خارجی از جمله انگلیسی،فرانسه
روسی،عربی،ایتالیایی سخن می گفت و در خلال این مسافرت ها با شخصیت هایی
چون گاریبالدی،تزار روسیه،امپراتور بلژیک،رئیس جمهور امریکاو…دیدار و
گفتگو کرده است در واقع حاج سیاح نخستین ایرانی بود که در دوره معاصر
توانست بخش عمده کشورهای غربی را از نزدیک مشاهده کند.او همچنین به
بسیاری از شهر ها و مناطق ایران مسافرت کرد و از نمای نزدیک اوضاع کشور
را مشاهده کرد.حاج سیاح، شرح مسافرت های خارج و داخل کشور را در دو کتاب
«خاطرات حاج سیاح (دوره خوف و وحشت)» و دیگری سفرنامه حاجی سیاح محلاتی
آورده است.