کتاب ها Books

 

۲۰۰The 200 Countries in 45 yearsکشور در ۴۵ سال (آبان ۹۸) (3564 دانلود ها)

 

The Electric Cars خودروهای برقی ( ویرایش خرداد ۱۳۹۶) (2176 دانلود ها)

Quality & Reliability کیفیت و قابلیت اطمینان (1618 دانلود ها)

The 60-Year-Old Kid کودک ۶۰ ساله (ویرایش دی ۱۳۹۷) (2838 دانلود ها)

Management In Practice مدیریت در عمل (8497 دانلود ها)

From Ford Model A to Tesla Model S از فورد مدل A تا تسلای مدل S (7776 دانلود ها)

From Piper to Concorde سفرهای یک خبرنگار هواپیمایی (3882 دانلود ها)

The Arya Diesel Experience تجربه آریا دیزل (6112 دانلود ها)