کتاب ها Books

 

۲۰۰The 200 Countries in 45 yearsکشور در ۴۵ سال (آبان ۹۸) (2139 دانلود ها)

 

The Electric Cars خودروهای برقی ( ویرایش خرداد ۱۳۹۶) (1367 دانلود ها)

Quality & Reliability کیفیت و قابلیت اطمینان (798 دانلود ها)

The 60-Year-Old Kid کودک ۶۰ ساله (ویرایش دی ۱۳۹۷) (1993 دانلود ها)

Management In Practice مدیریت در عمل (2266 دانلود ها)

Playing Cars ماشین بازی (6491 دانلود ها)

Playing Planes هواپیما بازی (2841 دانلود ها)

The Arya Diesel Experience تجربه آریا دیزل (4543 دانلود ها)