کتاب ها Books

 

۲۰۰The 200 Countries in 45 yearsکشور در ۴۵ سال (آبان ۹۸) (3917 دانلود ها)

 

The Electric Cars خودروهای برقی ( ویرایش خرداد ۱۳۹۶) (2423 دانلود ها)

Quality & Reliability کیفیت و قابلیت اطمینان (1798 دانلود ها)

The 60-Year-Old Kid کودک ۶۰ ساله (ویرایش دی ۱۳۹۷) (3220 دانلود ها)

Management In Practice مدیریت در عمل (14635 دانلود ها)

From Ford to Tesla از فورد تا تسلا (8035 دانلود ها)

From Piper to Concorde سفرهای یک خبرنگار هواپیمایی (4108 دانلود ها)

The Arya Diesel Experience تجربه آریا دیزل (6429 دانلود ها)