کتاب ها Books

 

۲۰۰The 200 Countries in 45 yearsکشور در ۴۵ سال (آبان ۹۸) (4170 دانلود ها)

 

The Electric Cars خودروهای برقی ( ویرایش خرداد ۱۳۹۶) (2623 دانلود ها)

Quality & Reliability کیفیت و قابلیت اطمینان (1954 دانلود ها)

The 60-Year-Old Kid کودک ۶۰ ساله (ویرایش دی ۱۳۹۷) (3525 دانلود ها)

Management In Practice مدیریت در عمل (15061 دانلود ها)

From Ford to Tesla از فورد تا تسلا (8263 دانلود ها)

From Piper to Concorde سفرهای یک خبرنگار هواپیمایی (4262 دانلود ها)

The Arya Diesel Experience تجربه آریا دیزل (6674 دانلود ها)