کتاب ها Books

 

۲۰۰The 200 Countries in 45 yearsکشور در ۴۵ سال (آبان ۹۸) (4474 دانلود ها)

 

The Electric Cars خودروهای برقی ( ویرایش خرداد ۱۳۹۶) (2782 دانلود ها)

Quality & Reliability کیفیت و قابلیت اطمینان (2079 دانلود ها)

The 60-Year-Old Kid کودک ۶۰ ساله (ویرایش دی ۱۳۹۷) (3693 دانلود ها)

Management In Practice مدیریت در عمل (15471 دانلود ها)

From Ford to Tesla از فورد تا تسلا (8428 دانلود ها)

From Piper to Concorde سفرهای یک خبرنگار هواپیمایی (4414 دانلود ها)

The Arya Diesel Experience تجربه آریا دیزل (6880 دانلود ها)