کتاب ها Books

 

۲۰۰The 200 Countries in 45 yearsکشور در ۴۵ سال (آبان ۹۸) (2903 دانلود ها)

 

The Electric Cars خودروهای برقی ( ویرایش خرداد ۱۳۹۶) (1863 دانلود ها)

Quality & Reliability کیفیت و قابلیت اطمینان (1284 دانلود ها)

The 60-Year-Old Kid کودک ۶۰ ساله (ویرایش دی ۱۳۹۷) (2412 دانلود ها)

Management In Practice مدیریت در عمل (4835 دانلود ها)

Playing Cars ماشین بازی (7349 دانلود ها)

Playing Planes هواپیما بازی (3482 دانلود ها)

The Arya Diesel Experience تجربه آریا دیزل (5535 دانلود ها)